Home

Roosendaal

Noord-Brabant

a. Literal translation, as it is presently spoken

11. En IJ zeej: Iemand aar twee zeune

12. De jongste daorvan zeej teege z'n vaoder: Vaoder, gif mijn 't déél van òòns vermoge, da mijn toekomt. En ij verdéélde n'et bezit onder zullie.

13. En weinige ('n paor) daoge later maòkte de jongste zeun alles te gelde en gong op reis naòr 'n ver laand, waor attie z'n vermogen verkwistte in 'n leeve van overdaod.

14. Toen t'ie er alles durgebrocht aar, kwaam er 'ne zwaoren ongersnòòd over da laand en ij begon gebrek te lije.

15. En ij trok er op uit en drong z'n eigen op aòn één van de brregers van da laand en die stuurde n'em naòr 't veld om z'n vaarekes te oeje.

16. En ij begèèrde z'nne buik te vulle mit de schelle, die't de vaarekes aate, mar niemand gaaf z'aon 'm.

17. Toen kwaam ie tot z'n eiege en zeej: Uuvel daglòòners van mijn vaoder emme bròòd in overvloed en ik kom ier om van d'n onger.

18. Ik zal opstaon en naòr mijn vaoder gaon en teege n'em zèège: Vaoder, ik em gezondigd teege d'n eemel en vor jou.

19. Ik zijn nie mir wèèrd oewen zeun t'ééte; stel mijn gelijk mee één van oew daglòòners.

20. En ij stong op en kéérde naòr z'n vaoder t'rug. En toen t'ie nog veraf waar, zaag z'n vaoder 'm en wier mee ontfaareming bewoge. En ij liep 'm tegemoet, viel 'm om z'nne nek en kuste n'em.

21. En d'n zeun zeej teege n'em: vaoder, ik em gezondigd teege d'n eemel en vor jou, ik zijn nie mir wèèrd om oewen zeun t'ééte.

22. Mar de vaoder zeej teege z'n slaove: breng vlug 't beste klééd ier en trek 't 'm aon en doet 'm 'ne rieng aòn z'n aand en schoenen aòn z'n voete.

23. En aol 't gemeste kalf en slacht 't, en laote me 'n fééstmaol emme,

24. want mijne zeun ier waar dòòd en is wir leevend geworre ij waar verlòòre en is gevonne. En ze begonne te fééste.

25. Zijnen oudste zeun waar op 't laand en toen t'ie dicht bij uis kwaam òòrde n'ie meziek en daans.

26. En ij riep (roop) één van de knechts bij j'em en vroog, wat er te doen waar.

27. Die zeej teege zijn: oew broer is gekomme en oew vaoder eeg 'et gemeste kalf laote slachte, omdat ie'm gezond en wel t'rug eet.

28. Mar ij wier kwaod en wou nie naòr binne gaon. Toen kwaam z'n vaoder naòr buite en drong bij j'em aon.

29. Mar ij aantwòòrdde (gaaf aantwòòrd) en zeej teege z'n vaoder: kek, zuvvel jaor zijn ik al bij oe in dienst en nòòit em ik oew gebod overtreeje, mar mijn edde gij nòòit 'n geitebokske gegeeve om mee mijn vriende féést te viere.

30. Mar nou't diejen zeun van oe gekommen is, die oew bezit eed opgemaòkt mee slechte vrouwe, edde gij vor zijn 'tgemeste kalf laote slachte.

31. Mar ij zeej teege n'em: Kiend, gij zijd altij bij mij en al 't mijne is van jou.

32. Wij moesse fééstviere en vrolijk zijn, want oew broer ier waar dòòd en is leevend geworre, ij waar verlòòre en is gevonne.

Notes of the translator

aò; vgl. Ned. o (kort)

ao: vgl. Fr. a (dancer)

òò: vgl. Fr o (onze)

: vgl. Fr.&oe;u (&oe;uf)

11. Iemand; ook iemes

Zene; ook zeuns.

12. Zullie; ook die twee.

13. Weinige; ook 'n paor.

Alles te gelde; ook overal geld van.

Verkwistte; ook verbraste.

In 'n leven van overdaod; ook in 'n leven van wéélde.

14. Durgebrocht; ook durgejogen.

Kwaam er 'ne zwaoren ongersnòòd over da laand; ook brook er overal in da laand ongersnòòd uit.

Gebrek; ook aaremoej.

16. Begèèrde; ook aar veul zin om.

17. Bròòd in overvloed; ook bròòd zat.

20. Kuste n'em; ook gaaf 'm 'ne kus.

26. Riep; ook roop.

28. Drong bij j'em aon; ook drong t'er bij j'em op aon.

b. in the traditional way (with the generation born before 1950)

11. En IJ zeej: Daor was is 'ne mèèns, diej'a twee zeuns aar.

12. De jongste van die twee zeej teege vaoders: vaoder, gif mijn m'n part mar van alles wa me n'emme, ik wul dééle. En mee verdéélde diejen mèèns al wattie bezaat onder z'n twee zeuns.

13. En eniigte daoge laoter aar diejen jongste zeun alles wattie gekreegen aar weete te verpatse en trok ie ertussenuit naòr 'n laand éél wijd weg, waor asda t'ie éél z'nnen òòp mee geld verkwaanselde dur 'n leeve te leije van 't kan nie op

14. Toen t'ie er alles durgejogen aar, brook er in da laand 'nen ongersnòòd uit zo grò`ot da mekaant gin mèèns mir aon eete wies te komme en ij geraòkte n'er meepesaant mee aòn d'n aareme.

15. En ij trok ertussenuit en maòkte n'attie aòn de praot kwaam mee 'ne gezeete mèèns daor erreges in da laand en die stuurde n'em 't veld in om op z'n vaarekes te passe.

16. En ij zou gèère wadin z'nne buik g'ad emme van de schelle die aòn de vaarekes gevoerd wiere, mar gin mèèns gaaf zijn daor wa van nie.

17. Toen zette n'ie alles vor z'n eige is goed op 'n rijke en ij zeej: Uuvel daggelders emme d'r bij òòns vaoder ginnen goejen botteram en ik verrek ierzo van d'n onger, ikke.

18. Ik zal is overèènd komme en naòr ò`ons vaoder toestappe en teege n'em zèège: vaoder, ik em éél veul verkéérde dienge gedaon,

19. ik zijn 't nie mir wèèrd om oewen zeun genoemd te worre; zet mijn mar op één lijn mee één van oew daggelders.

20. En ij kroop omòòg en gong t'rug naòr z'nne t'uis. En toen t'ie nog wijd weg waar, zaag zullie vaoder 'm en die waar gelijk stik aongedaon, zuvvel kompassie attie mi z'nne zeun aar. En ij liep naòr 'm toe en vloog 'm om z'nne nek en ij pakte n'em is goed vast.

21. en diejen zeun zeej teege z'n vaoder; vaoder, zee, t'ie, ik em éél veul verkéérde dienge gedaon, ik zijn 't nie wè`erd mir om oewen zeun genoemd te worre.

22. Mar vaoder zeej teege z'n bediendes; Breng d'is gaauw 't schòònste goed wamme n'emme naòr iere toe en laòt 'm da mar is aontrekke en doet 'm 'ne rieng aòn z'n aand en 'n paor schoenen aòn ze voete.

23. En aol 't beste kalf damme n'emme om te slachte, en laòt òòns d'r is goed van gaon eete,

24. want 't is net ofda m'nne zeun uit d'n dòòd is opgestaon; me waare n'em kwijt en nu is ie wir terecht. En ze begonne vandeege te fééste.

25. Z'nnen oudste zeun waar op 't laand en toen attie t'rugkwaam ò`orde n'ie dat er rommetom 't uis meziek gemaòkt wier en dat er gedaanse wier.

26. En ij roop één van de knechts bij j'em en vroog, wat er opdeej.

27. Die zeej op zijn beurt: Oew broer is afgekomme en nou ee jullie vaoder, omda t'ie z'nne zeun wir leevend en wel t'rug eet, 't beste kalf laote slachte.

28. Mar ij wier kwaod en ij wou niet aòn binne toe nie. Toen kwaam zullie vaoder zelf buite en die pràotte nogal op 'm in.

29. Mar ij, op zijn beurt, zeej toen teege vaoders: kek, zuvvel jaor waark ik al vor oe en nò`oit em ik iets gedaon wa nie naòr oewen zin waar, mar mijn edde nòòit nog gin bokske nie gegeeve om is mit die maote van mijn te kunne fééste.

30. en nouw'at diejen jongste van òòns t'rug is, die t'er alles durgedraaid eet mee 'n stel van die delle, nou edde gij vor zijn 't beste kalf laote slachte.

31. Mar vaoder zeej: Lister d'is ier, m'nne jonge, gij zijt toch altij bij mijn en al wa nog van mijn is, dad is toch van jou.

32. We zouwe motte gaon fééste en veul blij motte zijn, want 't is net ofdad oew broer opnuuw in't leeve geropen is, me waare n'em kwijt en nou is ie wir terecht.

Notes of the translator

11. Ook: Daor waar t'er is ŽŽne en die aar twee zeune.

12. Part; ook port.

23, 27, 30. Slachte; ook slaachte.

30 T'rug; ook verom.

31. Altij; ook aaltij.

Notes of the editor

Kloeke code: K 174

De nieuwe Winkler