Home

Renesse

Zeeland

11. In Ie zei: D'r was d'er 'ns êêne mi twi zeunen.

12. De joengsten daê van zei tehen z'n vaôder: Vaôder, heef mien het dêêl van ons kappitaôl, wae ik recht op ê. In ie dêêlde het bezit in twiën.

13. In een paêr daêhen laêter miek de joengste zeune aôlles op in hong op reize nâe een vaar land, waê ten z'n kappitaôl der deur lapte, du 't held over de balke te hooien.

14. Toe ten aôlles op'emaekt aô, kwam d'r een aarge oengersnôôd over dat land, in ie behon hebrek te lieën.

15. In ie hong d'r op uut in droeng z'n eihe op bie één van de burhers van dat land.

16. In ie wou hraêg z'n maêhe vulle mi de schaalen, die de vaarkes opfraête, ma ie kreeg ze van hin maans.

17. Toe kwam 'n tot z'n eihe in ie zei: Oevee knechs van m'n vaôder è brôôd zat, in ik staarve ier van d'n oenger.

18. Ik za oprieze in ik hae nae m'n vaôder, in ik zaahe teehen z'n: Ik è m'n eihe misdroohe teehen den eemel in vo joe.

19. ik bin nie mi waêrd om je zeune te wezen; doe ma net zo mi mien, as mi d'êêste de beste knecht.

20. In ie kwam overaande in ie hong nae z'n vaôder t'rug. In toe t'en nog een aande vort was, aô z'n vaôder 'n in de haten. In ie kreeg 't te kwaêd 'termee. In ie liep naê z'n toe, viel ten om z'n aôls in haf ten een kos.

21. In de zeune zei tehen z'n: Vaôder, ik è m'n eihe misdroke teken d'n eemel in vo joe, ik bin 't nie mi waêrd om je zeune te wezen.

22. Ma de vaôder zei tehen z'n slaôven: Lang subiet het hoeie hoed, in doe dat bie z'n an in hee ten een rieng an z'n 'and in schoenen an z'n voeten.

23. In aêl 't hemeste kaôlf in slacht et, in dan ouwe ons een feêstmaêl.

24. Want m'n zeune ier was doôd, in ie is wi levend ôôre; ie was kwiet in ie is t'rechte. In ze behonne te fêêsten.

25. Z'n ouste zeune was op 't land in toe ten dichte bie uus kwam, ôôrde 'nen meziek vo den dans.

26. In ie riep één van de knechs bie z'n in vroeg, wat ter op dêê.

27. Die zei tehen z'n: Je broer is ekomme in je vaôder eit 't hemeste kaôlf laete slachte, omdat ten 'n hezond in wel t'rug eit.

28. Ma(r) ie wier kwâed in wou nie nae binne. Toe kwam z'n vaôder nâe buute in wou 'n bepraête.

29. Ma(r) ie haf antwôôrd in zei tehen z'n vaôder: Kiek, oevee jaêr bin ik à in je dienst in ik è nog nooit je hebod overtreeë, ma j'ei mien nooit een heitebokje ehee om mi m'n kammerâos te fêêsten.

30. Ma noe die zeune van joe ekommen is, die je kappetâol d'r du elapt eit mi slechte vrouwen, ei je vor 'um 't hemeste kaôlf laête slachte.

31. Ma(r) ie zei tehen z'n: Jôôn, jie bin aôltied bie m'n in aôl wat van mien is, is ok van joe.

32. Ons moste fêêste in blie weze, want je broer ier was dôôd in is levend ôôre, ie was kwiet in is t'rechte.

Notes of the editor

Kloeke code: I 30

This translation corresponds with the 1874 translation nr.: 135

To be found in 1874 dialecticon vol. II, p. 181-184

Name of the dialect in the 1874 dialecticon: Burg op Schouwen

This dialect is a representative of the region: Schouwen

De nieuwe Winkler