Home

Oirschot

Noord-Brabant

11. En ie zin: Iemend ha twee zeuns.

12. De jongste van hun zin tegen hunne vadder: Vadder, gif men m'n part. En ie verdelde 't bezit onder hun.

13. En wennig doag latter verkocht de jongste zoon alles en ging op reis, nar 'n land wijd eweg, wor ie z'n bezit verkwanselde in 'n leve van overdaad.

14. Toen ie alles opgemakt ha, kwoam 'r 'n zwoar hongersnood over de land en ie begon erremoei te lije.

15. En ie trok 'r op ut en drong z'n eige op on een van de burgers van de land en die stuurde 'm nar 't veld um de verrekes te huje.

16. En ie wo z'ne buik vulle mi de skel die de verrekes oate, mer geman gaf z'um.

17. Toen kwam ie toew z'n eigen en zin: Hoeveul dagloners van onze vadder hebbe brood zat en ik kom hier um van d'n honger.

18. Ik zal opston en na onze vadder gon en tegen 'm zegge: Vadder, 'k he gezondigd tege d'n hemel en vur ouw.

19. 'k Ze 't nie mer werd oewe zoon te heite, stel men gelijk mi enne van oew dagloners.

20. En ie ston op en keerde nar hunne vadder trug. En toen ie nog wijd eweg woar, zag hunne vadder 'm en ie kreeg mejelijje. En ie liep 'm tege, viel 'm um z'ne nek en kuste'n'm.

21. En de zoon zin tegen 'm: Vadder, 'k he gezondigd tege d'n hemel en vur ouw, 'k ze't nie mer werd oewe zoon te heite.

22. Mer de vader zin tege z'n slave: brengt vlug z'n beste dinge, en trek 't 'm on en doet 'm ene ring on z'n hand en schoen on z'n voet.

23. En hoal 't gemeste kallef en slacht 't en loat ons feste,

24. want m'ne zoon hier woar dood en is wer levend geworre, hij woar verlorre en is gevonde. En ze begonne te feste.

25. Z'nen oudste zoon woar opt land en toen ie dicht be huis kwaam, hurde 'n ie meziek en dans.

26. En ie riep enne van de knechs be'm en vroeg wetter te doen waar.

27. Die zin tegen 'm: Oew bruur is gekomme en ullië vadder hi't gemeste kallef loate slachte, umdet'ie'm gezond en wel trug hi.

28. Mer ie wier koad en wo nie mer nar binne gon. Toen kwam hunne vadder na buite en hiel be 'm on.

29. Mer ie zin tegen hunne vadder: Kek, zoeveul joar dien 'k al be ouw en noit heb 'k oew gebod overtroje, mer men hedde noit 'n geitebukske gegeve um mi m'n kammeroaj te feste.

30. Mer nou dieje zoon van oe gekommen is, die oew bezit opgemakt hi mi slecht vrouwvollek, hedde ge vur hum 't gemeste kallef loate slachte.

31. Mer hij zin tegen 'm: Zoon, ge zet alted be men en al 't men is 't ouw.

32. We moesse feste en blij zen, want oew bruur hier waar dood en ie is levend geworre, hij waar verlorren en is gevonde.

Notes of the translator

I. PRONUNCIATION

11. En: e wat opener (altijd in dit woord).

Iemend: e is sjwa.

Ha: a als in Parijs (altijd in dit woord).

Twee: ee opener dan in het Ned., gerekt en niet diftongisch.

12. Tegen: de n wordt uitgesproken.

Vadder: a als in Parijs.

M'n: n als m.

Verdelde: de e van de tweede lettergreep is veel opener dan in het Nederlands.

13. Wennig: de e is veel opener dan in het Nederlands.

Latter: a als in Parijs.

Wijd: de ij is geslotener dan in het Ned., gerekt en niet diftongisch (geen -j dus). Geldt voor alle ij's.

Leve: ee opener dan in het Ned., gerekt en niet diftongisch.

14. De (aanw.vnw.): de e is veel opener dan in het Nederlands (altijd in dit woord).

Erremoei: e zeer open, en gerekt.

15. Ut:u als Duits ö (altijd in dit woord).

Eige: ei zeer open, gerekt en niet diftongisch (als e in erremoei, zie 14)

On: on als in Eng. money.

Een: ee opener dan in het Ned., gerekt en niet diftongisch.

Burgers: u als Duits ö.

Verrekes: e zeer open, en gerekt.

16. Wo: o als in hok.

Buik: ui opener, gerekt en niet diftongisch (geen j dus). Geldt voor alle ui's.

Mi: i als in pit.

Skel: e zeer open, en gerekt.

Mer: e zeer open, en gerekt.

Geman: e als in pet (maar: half beklemtoond).

17. Dagloners: o wat opener, en gerekt.

Brood: o wat opener, en gerekt.

18. Opston: on als in Eng. money.

Na: a als in Parijs.

Gon: on als in Eng. money.

He: e als in pet.

Ouw: ou is gerekt.

19. Ze: e als in pet.

Werd: e zeer open, en gerekt.

20. Eweg: eerste e is sjwa.

Kreeg: ee opener dan in het Ned., gerekt en niet diftongisch.

Nek: e zeer open, en gerekt.

22. Schoen, voet: oe is gerekt.

23. Gemeste: tweede e wat opener.

Loat: oat als in Fr. carotte.

24. Dood: o wat opener, en gerekt.

Levend: ee in eerste lettergreep opener dan in het Ned., gerekt en niet diftongisch.

25. Be: e als in pet.

26. Knechs: e zeer open, en gerekt.

Wetter: de e van de eerste lettergreep is veel opener dan in het Nederlands.

Doen: oe is gerekt.

27. Ullië: u als Duits ö.

Umdet: de e is veel opener dan in het Nederlands.

Hi: i als in pit.

29. Overtroje: de o van de derde lettergreep is kort.

30. Gekomme: de o is opener dan in het Ned.

Slecht: e zeer open, en gerekt.

Ge: e als in pet (ook in 31).

II. COMMENT.

11. Zin: ook zi.

Iemend: ook iemes, maar waarschijnlijk is dit archa•sch.

12. Gif: de gebiedende wijs werd vroeger gevormd met -t: dit verschijnsel is aan het verdwijnen.

13. Nar: ook na (zie 18).

Eweg: de eerste e is niet meer erg sterk.

Overdaad: komt eigenlijk in het dialect niet voor, maar er is geen alternatief.

14. Hongersnood komt in het dialect eigenlijk niet voor.

Begon: was vroeger begos, maar dat wordt nu toch wel als arch•sch beschouwd.

16. Skel: de sk is snel aan het verdwijnen (zie ook schoen in 20).

18. Zondigen is eigenlijk een woord dat in dit dialect niet gebruikt kan worden; kaod gedon was misschien beter geweest.

19. Ze: ook ben is mogelijk. Ze is aan het verdwijnen.

20. In plaats van de dicht bij het origineel staande vertaling keerde zou ook ging of (archa•sch) gong voor de hand liggen.

22. Beste dinge is hier de vertaling van het moeilijk te vertalen kleed; ook aan kleer zou gedacht kunnen worden.

23. Laot ons wordt ook wel als ondialectisch gevoeld; in dat geval is we moeten o.i.d. een betere vertaling.

28. Kwam: ook kwaam.

31. Kind (kijnd) kan alleen tegen een heel klein kindje of een (al wat ouder) meisje gezegd worden.

Notes of the editor

Kloeke code: K 187

This translation corresponds with the 1874 translation nr.: 59

To be found in 1874 dialecticon vol.I, p. 301-305

Name of the dialect in the 1874 dialecticon: Oorschot

This dialect is a representative of the region: Meijerij van den Bosch

De nieuwe Winkler