Home

Eijsden

Limburg

11. En haëe zag: Iemend haw twie zäöns.

12. De jongste vaan hun zaag tieëge z'ne vaajer: Vaajer, gaeëf miech m'n kindsjdaeël, dat miech towkumt. En haeë verdeilde de bezietingen oongder hun.

13. En wienige daog laoëter magde de jongste zoeën aal te gelde en ging op reis naoe e wied laand oe haeë z'n vermoeëge dedoerdriejde ien e laeëve vaan uëverdaod.

14. Dow haeë aal dedoergedriejd haw, kaom d'r unne zwoere hongersnoe:d uëver dat laand en haeë begon ermooi te lieëje.

15. En haeë trok drobboe:t en dròng ziech òp aon èène vaan die luij vaan dat laand en dae sjiekden 'm nao 't vèld um zien vèrkes te heuje.

16. En haeë wouw gaere z'ne boe:k vulle mit de sjèlle die de vèrkes aote, mae niemend gaof z'm.

17. Dow kaom haeë tòt ziechzèlf en zaag: Wievaol daogloe:ners vaan miene vaajer hebbe broe:d ien uëvervlood en iech kaom hie um vaan d'n hoonger.

18. Iech zal opstoeën en nao m'ne vaajer goeën en tieëgen 'm zègge: vaajer, iech heb zun gedoeën tieëge d'n hiemel en vüür uuch.

19. iech been neet waeërd eure zoeën te haëte: sjtel miech gelie:k mie èène vaan eure daoëgloe:ners.

20. En haeë sjting òp en ging nao z'ne vaajer truuk. En haeë sjting òp en ging nao z'ne vaajer truuk. En es haeë nòg wied aof waor, zaog z'n vaajer 'm en haw compassie mit 'm. En haeë leep nao 'm tòw, veel 'm um d'n haals en puunden 'm.

21. En de zoeën zaag tieëge 'm: Vaajer, iech heb zun gedoeën tieëge den hiemel en vuur uuch, iech been neet mie waeërd eure zoeën te haete.

22. Mae de vaajer zaag tieëge z'n sjlaove: Bring gàw 't bèsjte klaed hie nao tòw en trik 't 'm aon en doe:g 'm unne reenk aon z'n haand en sjoon aon z'n veuj.

23.En haolt 't gemèjste kaaf en sjlach 't, en laote v'r unne die:nee gaeëve.

24. want m'ne zoeën hie waor doe:d en is weer laeëvend gewoeërde, haeë waor verloe:re en is gevoongde. En ze begònne faet te veere.

25. Z'ne auwdste zoeën waor òp 't laand en toen haeë bekaans haeëvers waer huu:rde haeë muzie:k en daans.

26. En haeë reep aene vaan de knèchte bie ziech en vroog h'm, wat is hie te doe:n.

27. Dieze zag h'm: eure broor is gekoeëme en eure vaajer haet 't gemèsjte kaalf laote sjlachte, umtot haeë h'm gezoongd en waol truuk haet.

28. Mèh haeë woe:rd koe:d en wòw neet nao binne goeën. Dòw kaom z'ne vaajer nao boe:te en bleef aondawe bie 'm.

29. Mèh haaë gaof es aantwoe:rd truuk tieëge z'ne vaajer: Loor, zoevöl jaore been iech al ien euren deensj en noe:ts heb iech eurgeboeëje uëvertroeëje, maee miech hebt gier noe:ts è gaetebökske gegaeëve um mit mien vrujn faet te veere.

30. Mèh, noe: dae zoeën vaan uuch gekoeëme is, dae eur bezietinge dedoer haet gedrieëd mit sjlèchte vrollui, heb gier vuur häöm 't gemèsjte kaaf laote sjlachte.

31. Mèh, hae zaag tieëgen 'm: Keengd, de bies aaltied bie miech en aal wat vaan miech is is vaan diech.

32. Vie:r moesjte faet veere en sjpas maoëke, waant eure broor hie waor doe:d en is laeëvend gewoeërde, hae waor verloe:re en is gevoongde.

Note of the editor

Kloeke code: Q 198

De nieuwe Winkler